Borang Pendaftaran Majikan

DOKUMENT-DOKUMEN YANG PERLU DILAMPIRKAN BERSAMA
MAKLUMAT MAJIKAN
Sektor (Sila pilih pada sektor pekerja asing yang ingin dipohon)
MAKLUMAT INDIVIDU UNTUK DIHUBUNGI

PENGAKUAN
Dengan ini saya membuat akuan bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar
dan sah. Saya juga bersetuju bahawa saya boleh didakwa di bawah
mana-mana Akta Awam Malaysia kerana memberi maklumat palsu,...........................................................................
Tandatangan Pemohon :
Nama :
Tarikh :
Email:
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
Pegawai khidmat Pelanggan...........................................................................
Tandatangan
Nama :
Tarikh :