Borang Penggajian Dan Penempatan Semula Pendatang Asing Tanpa Izin
MAKLUMAT PATI
MAKLUMAT PEWARIS PATI

SILA PILIH PADA KOTAK SEKTOR YANG DIPOHON

PENGAKUAN
Dengan ini saya membuat akuan bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar
dan sah. Saya juga bersetuju bahawa saya boleh didakwa di bawah
mana-mana Akta Awam Malaysia kerana memberi maklumat palsu,...........................................................................
Tandatangan Pemohon :
Nama :
Tarikh :