SEKTOR PERLADANGAN

PERMOHONAN PENGAMBILAN PEKERJA ASING

Bil Jenis Tanaman Keluasan Tanah(hektar) Lot lot tanah terlibat
i
ii
iii
iv
Kategori Pekerjaan Bil. Pekerja Tempatan Bil. Pekerja asing
Lelaki Wanita Lelaki Wanita
a Pentadbiran & Pengurusan
b Profesional
c Juruteknik, Penyeliaan & Kerja Berkaitan
d Kerja Pekeranian
e Kerja Pertanian & Perikanan Mahir
f Kerja Pertukangan & Yang Berkaitan
g Operator & Pemasangan
h Logi & Mesin Pekerja Am
Jumlah

Permohonan yang tidak lengkap, tidak teratur dan tidak menepati kriteria yang telah ditetapkan akan DITOLAK.

Dengan ini saya membuat akuan bahawa segala maklumat yang diberikan dan salinan dokumen yang dikembarkan adalah benar dan sah. Permohonan akan terbatal dengan sendirinya dan tindakan undangundang boleh diambil sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu.
...........................................................................
Tandatangan Pihak Pengurusan Syarikat Nama :
Nama :
Jawatan :
No. K/P Emel Syarikat/ Majikan :
(Wajib Diisi)
(Cop Syarikat)